Praktische info

Privacyverklaring CoreMovement,
training & begeleiding 

in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. CoreMovenemt V.O.F, KVK nummer: 09210333.

2. Contactpersoon is Gees Boseker, Hugo de Grootstraat 6, 6522 DE. mobiel: 06-22214323; E-mail: geesboseker@coremovement.nl

3. Uw persoonsgegevens, als naam, adres en woonplaats (NAW) en telefoonnummer(s), emailadres(sen), biografische en eventueel medische gegevens worden opgeslagen in een eigen digitaal Contacten bestand. Uw naam en emailadres worden vervolgens in een aantal eigen mailingbestanden opgeslagen en gebruikt voor communicatie met u en indien nodig –met uw toestemming– met derden, mailing via mail of MailChimp en voor de uitvoering van training en begeleiding. Tot slot komen een aantal NAW gegevens in de boekhouding, waardoor ze onder ogen komen van de accountant en eventueel –bij controle– de belastingdienst.

4. Uw persoonsgegevens komen en blijven alleen in handen van de contactpersoon.

5. Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als in wetten is voorgeschreven en/of u aangeeft om uw gegevens uit de bestanden te verwijderen.

6. U heeft het recht op inzage in, wijziging of wissing van uw gegevens.

7. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

8. U heeft het recht uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens, in te trekken.

9. U heeft het recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en Klacht & Company.

10.Het verstrekken van uw NAW-gegevens geschiedt op vrijwillige basis. Het kan zijn dat uw naam, emailadres en telefoonnummer voldoende zijn voor het eerste contact. De andere gegevens (zie onder 3) zijn uiteindelijk verplicht om aan te leveren.

11. De apparatuur waarin en waarmee de bestanden digitaal worden opgeslagen is beveiligd met meerdere en wisselende wachtwoorden. Deze wachtwoorden zijn alleen bekend aan de contactpersoon.

© Copyright 2011 - CoreMovement - Nijmegen


Algemene voorwaarden

CoreMovement voor Workshops en trainingen

Artikel 1. Definities

• Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training of workshop is gesloten.

• Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training of workshop deelneemt.

• Training of workshop: cursus, workshop, demonstratie, coaching, supervisie of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden of het begeleiden van een proces van verandering.

• Open training: training met deelname door deelnemer(s) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.

• ‘In company’-training: training met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

• Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van CoreMovement, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door  CoreMovement uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging training of workshop

1. Inschrijving voor de door CoreMovement te verzorgen trainingen of workshops kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per e-mail, de website, per post van het volledig ingevulde inschrijfformulier of door telefonische aanmelding.

2. CoreMovement bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training of workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

4. Alle informatie die door de opdrachtgever/deelnemers/klanten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor CoreMovement en haar docenten.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-training of workshop

1. Ter zake een ‘in company’-training of workshop zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij CoreMovement.

2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-training of workshop komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.

3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. CoreMovement is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open training of workshop

1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op de website of in de meest recente brochure die door CoreMovement is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.

2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per email/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

3. In de prijzen zijn de kosten voor het trainings- of workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-training of workshop 

1. De prijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

2. In de geoffreerde prijs zijn de kosten voor het trainings- of workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 7. Betaling

1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 of na deelname aan een training of workshop zoals vermeld in artikel 3 zendt CoreMovement een factuur met betrekking tot de training of workshop aan de opdrachtgever. De factuur dient te worden betaald uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt per bancaire overschrijving zoals benoemd in de factuur.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

3. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Hartelijk Gefaciliteerd voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 8. Verplaatsing data ‘in company’-training of workshop door de opdrachtgever 

Een trainings- of workshopdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.

Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige trainingsbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering deelname aan training of workshop door de opdrachtgever

1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een training of workshop is uitsluitend mogelijk bij schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste trainings- of workshopdag.

2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste trainings- of workshopdag wordt 25% in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot 10 dagen voor de eerste trainings- of workshopdag zal 75% van het verschuldigde bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 10 dagen voor de eerste trainings- of workshopdag is het volledige bedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

3. Annulering door de opdrachtgever van de trainings- of workshopovereenkomst na aanvang van de training of workshop is niet mogelijk.

4. De bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

5. Ingeval van offerte: Offertetijd is de bedenktermijn.

Artikel 10. Verhindering van de deelnemer

1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere deelnemer niet mogelijk. Inhalen van de trainingsdag is onder voorbehoud in onderling overleg met CoreMovement, hiervoor is opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

2. Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training of workshop op andere data of datum, mits deze beschikbaar is.

3. Indien er geen vervanger is voor de verhinderde deelnemer worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Annulering door CoreMovement

CoreMovement behoudt zich het recht voor de training of workshop te annuleren tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste trainings- of workshopdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. CoreMovement zal het door de opdrachtgever betaalde geld restitueren. Indien mogelijk biedt CoreMovement de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het geld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. CoreMovement is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training of workshop van CoreMovement of de annulering van de trainings- of workshopovereenkomst door CoreMovement, tenzij aan CoreMovement opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien CoreMovement op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte trainings- of workshopmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training of workshop, het trainings- of workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training of workshop worden door CoreMovement voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CoreMovement is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainings- of workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer

CoreMovement is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer. Uiteraard met behoud van kwaliteit van de ingezette trainer.

Artikel 15. Reclame

1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of een met de training of workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training of workshop en deze te richten aan de directeur van CoreMovement. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.

2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 16. Klachtenprocedure

1. CoreMovement behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

2.Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vier jaar bewaard. Alle klachten worden behandeld door mevrouw Gees Boseker van CoreMovement.

 3. Na ontvangst van de klacht deelt CoreMovement binnen 7 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.

3. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.

4. Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt CoreMovement een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.

5. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen , wordt de deelnemer hiervan binnen 14 dagen in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht en er een indicatie wordt gegeven wanneer er uitsluitsel gegeven wordt.

6. Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.

7. De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de klacht.

8. In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht werkt CoreMovement samen met SoloPartners. SoloPartners treedt op als onafhankelijke derde. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor CoreMovement. Eventuele consequenties worden door CoreMovement snel afgehandeld. SoloPartners is (tijdens kantooruren) te bereiken op telefoonnummer 085- 48 58 560,  www.klachtenregeling.nl, info@klachtenregeling.nl

9. Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond. De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van vier jaar bewaard.

Artikel 17. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van CoreMovement en overeenkomsten tussen CoreMovement en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Arnhem tenzij de wet anders voorschrijft.

Nijmegen 2023
CoreMovement
Gees Boseker
Hugo de Grootstraat 6
6522 DE Nijmegen
06-22214323
KvK: 09210333

© Copyright 2023 - CoreMovement - Nijmegen


CoreMovement, CRKBO en beroepsverenigingen

Met ingang van juli 2010 zijn opleidingsinstituten gehouden aan een registratie bij het CRKBO. Ook CoreMovement is geregistreerd. De registratie houdt in dat CoreMovement een erkende instelling is volgens de Europese BTW-richtlijn. Voor deelnemers aan de trainingen die door CoreMovement worden gegeven heeft dat als voordeel dat de prijzen van onze trainingen niet met 21% BTW zijn belast.

De aangesloten therapeuten voldoen aan de door de beroepsvereniging opgestelde kwaliteitseisen en zijn gehouden aan de ethische code. Dit houdt ondermeer in dat er een klacht- en tuchtrechtregeling van kracht is en dat er beroepsgerelateerde geheimhoudingsplicht is over de persoon en de inhoud van de therapie.

Beroepsverenigingen waarvan Gees Boseker lid is of waarbij zij geregistreerd staat, zijn de EABP (Europian Association Body Psychotherapy) www.eabp.org en de RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) www.rbcz.nu

Coremovement
Hugo de Grootstraat 6
6522 DE Nijmegen
 tel​. ​06 22214323
info@coremovement.nl