OKI-B 

Ouder Kind Interactie Bewegingsspel

Het Ouder kind interactie bewegingsspel (OKI-B) is een ambulant behandelprogramma voor opvoeders en kinderen in de leeftijd tot en met acht jaar, waarbij de relatie tussen opvoeder en kind verstoord is geraakt. Het programma richt zich op het herstellen van de band tussen opvoeder en kind, zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen.

OKI-B berust op twee pijlers: het bewustzijn van het eigen lichaam van het kind en het vermogen van kinderen om gezonde relaties aan te gaan met anderen. De ontwikkeling van een jong kind steunt op lichaamsgewaarwordingen, de toenemende bewegingsmogelijkheden en de fysieke en lichamelijke interactie met anderen. De opvoeder vormt de basis aan wie het kind zich kan ontwikkelen. Daar waar de relatie tussen opvoeder en het kind door omstandigheden onder druk staat en opvoeders niet of onvoldoende reageren op de signalen van het kind, kunnen bij het kind deze essentiële ervaringen van lichaamsbewustzijn en het aangaan van relaties niet of onvoldoende op gang komen. Terwijl de verstoring van de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn van het kind direct gevolg heeft voor het aangaan van relaties, heeft de verstoring in het aangaan van relaties ook weer direct nadelig effect op het lichaamsbewustzijn van het kind. Deze twee ontwikkelingslijnen staan in een intensieve relatie met elkaar.

OKI-B bestaat uit ervaringsgerichte spelsessies van opvoeder en kind samen. Er wordt ingespeeld op de relatie tussen opvoeder en kind, én op het ruimte- en lichaamsbewustzijn van het kind tegelijkertijd.

Er wordt vooral gewerkt met de relatiespelvormen, zoals ontwikkeld binnen de Sherborne Bewegingspedagogiek. Het betreft de “met-elkaar-relaties” (een persoon draagt zorg voor de ander), de “tegen-elkaar-relaties” (twee personen onderzoeken hun kracht aan elkaar, terwijl ze rekening blijven houden met elkaar) en de “tesamen-relaties” (relaties die wederzijdse afhankelijkheid en ondersteuning vereisen). Naast deze relatiespelvormen die in verschillende fases worden aangeboden: observatie- uitvoerende- en afrondende fase, worden er begeleidende gesprekken gevoerd met de opvoeder(s) aan de hand van video-opnames die gemaakt zijn tijdens de verschillende fases.

Het programma geeft opvoeders de mogelijkheid om de leiding over hun kinderen (weer terug) te nemen en hun sensitiviteit en responsiviteit te vergroten. De kinderen leren (weer) vertrouwen te hebben in hun opvoeders, wat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld bevordert.

Het eerste contact

Na telefonische aanmelding, volgt er een intakegesprek met ouders/verzorgers. In dit gesprek worden de zorgen en vragen in kaart gebracht en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor begeleiding en therapie kunnen zijn. Wanneer ouders/opvoeders besluiten na het intakegesprek verder te gaan, kan de hulpverlening direct worden gestart.
Bij de start van de hulpverlening wordt er een behandelplan opgesteld, waarin probleembeschrijving, in te zetten hulpverlening en behandeldoelen zijn opgenomen.
Voor contact en aanmelding: Gees Boseker, telefoonnummer 06 22214323

Kosten

Bij CoreMovement betaal je voor een OKI-B sessie € 90,-. Een sessie duurt 45 minuten.
Gees Boseker is lid van de beroepsvereniging EABP (European Association for Body Psychotherapy): www.eabp.org

Factsheet OKI-B

OKI-B spelletjes kaartenbox
Kaartenbox voor de OKI-B behandelaar met 11 kaarten voor de verschillende OKI-B spelletjes en een overzichtskaart waar alle spelletjes opstaan. Meer info...

De training, inhoud

OKI-B is gebaseerd op verschillende theoretische stromingen, te weten: Sherborne Developmental Movement, gehechtheidstheorie, systeemtheorie, oplossingsgericht werken, ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie en psychopathologie.

De training tot OKI-B behandelaar bestaat uit de volgende twee onderdelen. Een  cursorische deel van 4 hele dagen en aansluitend groepssupervisie eveneens verdeeld over 4 hele dagen. In het totaal zijn dit 8 hele dagen. De totale training duurt ongeveer 1 jaar.

Het cursorisch deel bestaat uit de theoretische achtergrond van waaruit OKI-B is ontwikkeld, het behandelproces en vervolgens de specifieke kenmerken van de begeleidingsstijl. Dit wordt aangeboden doormiddel van beelden, PowerPoint en zelfervaring zoals, bewegen en ervaren als toegang tot de taal van het jonge kind. Ook wordt er geoefend met het toepassen van interventies die de relatie van de ouder(s)/verzorger(s)  doormiddel van relatiespel beïnvloeden.
Het tweede deel van de training bestaat uit 4 hele dagen, of 8 halve dagen  groepssupervisies verdeeld over 1 jaar waar doormiddel van het inbrengen van beelden uit de praktijk supervisie wordt gegeven.

Docenten

Drs. Resie Bessems, klinisch psycholoog/psychotherapeut, systeem therapeut, opleider en supervisor . Gees Boseker, werkzaam in de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie en systeem therapie en tevens opleider en supervisor van ondermeer Oki-B.

Doelgroep

Gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten en andere behandelaren die willen werken met de methode OKI-B.
Instellingen en vrijgevestigde praktijken voor jeugdzorg en jeugd GGZ die hun behandelmodules willen uitbreiden en het lichaamsgericht werken willen integreren. (Offerte opvraagbaar).

Kosten

Voor in company trainingen is de offerte opvraagbaar.

Anderen:
1e cursorische deel 4 dagen is € 1000,-
2e supervisie deel 4 dagen  is € 1200,-

Training Oki-B

NB: vanwege registratie bij het CRKBO zijn de trainingen btw vrij.

Coremovement
Hugo de Grootstraat 6
6522 DE Nijmegen
 tel​. ​06 22214323
info@coremovement.nl