OKI-B  Ouder Kind Interactie Bewegingsspel

Training tot OKI-B behandelaar

Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) is een recent in Nederland ontwikkelde kortdurende, ervaringsgerichte behandeling voor opvoeders en kinderen tot en met acht jaar met hechtingsproblemen. De behandeling richt zich door middel van bewegingsspel en videofeedback op het vergroten van de sensitiviteit van de opvoeder en de responsiviteit van het kind. De nadruk ligt op het samen en spelenderwijs bewegen van opvoeder en kind.

Na gemiddeld elf spelsessies blijkt de sensitiviteit van de opvoeder significant  toegenomen, evenals de responsiviteit van het kind. Daarbij zijn de gedragsproblemen van de kinderen afgenomen. Gezien de resultaten is OKI-B een hoopvolle nieuwe behandeling voor de jeugdzorg (Bessems, T. R. J. M. (2013). Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B): een kortdurende behandeling voor hechtingsproblemen bij jonge kinderen. Tijdschrift Kinder & Jeugdpsychotherapie, 4, 87-102).

OKI-B is gebaseerd op de Sherborne Developmental Movement (SDM) en berust op twee pijlers: het bewustzijn van het eigen lichaam van het kind en het vermogen van kinderen om gezonde relaties aan te gaan met anderen. De ontwikkeling van een jong kind steunt op lichaamsgewaarwordingen, de toenemende bewegingsmogelijkheden en de fysieke en lichamelijke interactie met anderen. De opvoeder vormt de basis aan wie het kind zich kan ontwikkelen.

De behandeling bestaat enerzijds uit ervaringsgerichte spelsessies van opvoeder en kind samen, waarbij gewerkt wordt d.m.v. bewegingsspel. Anderzijds wordt er feedback geboden aan de hand van video-opnames gemaakt tijdens de sessies.

Klinische ervaring laat zien dat, een focus op zowel lichamelijke gewaarwordingen van het kind als op het sensitief op het kind afgestemd lichamelijk gedrag van de opvoeder, nieuwe invalshoeken geven voor behandeling van hechtingsproblemen.

De door Veronica Sherborne (2001) ontwikkelde Sherborne Developmental Movement (SDM) is een vorm van bewegingspedagogiek die hiertoe aanknopingspunten biedt.

Binnen OKI-B wordt er gewerkt met de verschillende relatievormen uit de SDM: ‘zorgen-voor-relaties’ (een persoon draagt zorg voor de ander), ‘tegen-elkaar-relaties’ (twee personen onderzoeken hun kracht aan elkaar, terwijl ze rekening blijven houden met de ander) en ‘te-samen-relaties’ (relaties die wederzijdse afhankelijkheid en ondersteuning vereisen). Vergroten van de sensitieve-responsiviteit van opvoeders blijkt een werkzame factor in het behandelen van kinderen met hechtingsproblemen (Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn & Juffer, 2003).

De videofeedback bestaat eruit dat opvoeders, door middel van reflectie op hun eigen handelen tijdens de sessies en op hun lichamelijk, op het kind afgestemd, gedrag, meer gevoeligheid ontwikkelen voor de contact- en communicatiesignalen van het kind en daarop adequate reacties leren geven.

Inhoud van de training

OKI-B is gebaseerd op verschillende theoretische stromingen, te weten: Sherborne Developmental Movement, gehechtheidstheorie, systeemtheorie, oplossingsgericht werken, ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie en psychopathologie.

De training tot OKI-B behandelaar bestaat uit een cursorisch deel (32 uur) en een supervisiegedeelte (48 uur). Het cursorisch deel bestaat uit de theoretische achtergrond van waaruit OKI-B is ontwikkeld, het behandelproces en vervolgens de specifieke kenmerken van de begeleidingsstijl. Dit wordt aangeboden door middel van beelden, PowerPoint en zelfervaring zoals, bewegen en ervaren als toegang tot de taal van het jonge kind. Ook wordt er geoefend met het toepassen van interventies die de relatie van de ouder(s)/verzorger(s)  door middel van relatiespel beïnvloeden. Binnen de groepssupervisies brengen de cursisten beelden in uit de praktijk.

Als aan alle eisen is voldaan ontvangt de cursist een certificaat tot OKI-B behandelaar.

Geaccrediteerd bij NIP, NIP-LWP, NVO en NVRG.  Accreditatie is aangevraagd bij FGzP.

Docenten

Drs. Resie Bessems, klinisch psycholoog/psychotherapeut, systeem therapeut, opleider en supervisor.                                                                                                                                                                       Gees Boseker, werkzaam in de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie en systeem therapie en tevens opleider en supervisor van ondermeer OKI-B.                                                                           Dr. Nicolle van de Wiel, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, opleider en supervisor.

Doelgroep

Gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten en andere behandelaren die willen werken met de methode OKI-B.

Instellingen en vrijgevestigde praktijken voor jeugdzorg en jeugd GGZ die hun behandelmodules willen uitbreiden en het lichaamsgericht werken willen integreren (middels incompany trainingen).

Kosten

Voor incompany trainingen is de offerte opvraagbaar.

Anderen:

1e cursorische deel (32 uur) € 1000,-

2e supervisie deel (48 uur) € 1200,-

Schermafbeelding 2014-03-14 om 11.29.10

 

OKI-B training factsheet