OKI-B Ouderkind Interactie Bewegingsspel

Het Ouder kind interactie bewegingsspel (OKI-B) is een ambulant behandelprogramma voor opvoeders en kinderen in de leeftijd tot en met acht jaar, waarbij de relatie tussen opvoeder en kind verstoord is geraakt. Het programma richt zich op het herstellen van de band tussen opvoeder en kind, zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen.

OKI-B berust op twee pijlers: het bewustzijn van het eigen lichaam van het kind en het vermogen van kinderen om gezonde relaties aan te gaan met anderen. De ontwikkeling van een jong kind steunt op lichaamsgewaarwordingen, de toenemende bewegingsmogelijkheden en de fysieke en lichamelijke interactie met anderen. De opvoeder vormt de basis aan wie het kind zich kan ontwikkelen. Daar waar de relatie tussen opvoeder en het kind door omstandigheden onder druk staat en opvoeders niet of onvoldoende reageren op de signalen van het kind, kunnen bij het kind deze essentiële ervaringen van lichaamsbewustzijn en het aangaan van relaties niet of onvoldoende op gang komen. Terwijl de verstoring van de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn van het kind direct gevolg heeft voor het aangaan van relaties, heeft de verstoring in het aangaan van relaties ook weer direct nadelig effect op het lichaamsbewustzijn van het kind. Deze twee ontwikkelingslijnen staan in een intensieve relatie met elkaar.

OKI-B bestaat uit ervaringsgerichte spelsessies van opvoeder en kind samen. Er wordt ingespeeld op de relatie tussen opvoeder en kind, én op het ruimte- en lichaamsbewustzijn van het kind tegelijkertijd.

Er wordt vooral gewerkt met de relatiespelvormen, zoals ontwikkeld binnen de Sherborne Bewegingspedagogiek. Het betreft de “met-elkaar-relaties” (een persoon draagt zorg voor de ander), de “tegen-elkaar-relaties” (twee personen onderzoeken hun kracht aan elkaar, terwijl ze rekening blijven houden met elkaar), en de “tesamen-relaties” (relaties die wederzijdse afhankelijkheid en ondersteuning vereisen). Naast deze relatiespelvormen die in verschillende fases worden aangeboden: observatie- uitvoerende- en afrondende fase, worden er begeleidende gesprekken gevoerd met de opvoeder(s) aan de hand van video-opnames die gemaakt zijn tijdens de verschillende fases.

Het programma geeft opvoeders de mogelijkheid om de leiding over hun kinderen (weer terug) te nemen en hun sensitiviteit en responsiviteit te vergroten. De kinderen leren (weer) vertrouwen te hebben in hun opvoeders, wat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld bevordert.

Het eerste contact

Na telefonische aanmelding, volgt er een intakegesprek met ouders/verzorgers. In dit gesprek worden de zorgen en vragen in kaart gebracht en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor begeleiding en therapie kunnen zijn. Wanneer ouders/opvoeders besluiten na het intakegesprek verder te gaan, kan de hulpverlening direct worden gestart.
Bij de start van de hulpverlening wordt er een behandelplan opgesteld, waarin probleembeschrijving, in te zetten hulpverlening en behandeldoelen zijn opgenomen. Voor contact en aanmelding: Gees Boseker, telefoonnummer 024 3552785

Kosten

Bij CoreMovement betaal je voor een OKI-B sessie € 80,- of € 90,- afhankelijk van je netto inkomen.
Een sessie duurt 45 minuten.
Beroepsverenigingen waarvan Gees Boseker lid is of bij geregistreerd staat, zijn de SLBP (Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie): www.sblp.nl , de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg): www.rbcz.nu, en de EABP (Europian Association Body Psychotherapy): www.eabp.org

Factsheet OKI-B