Klachtenregeling

Een student van de opleidingen, deelnemer van een workshop of supervisant kan met een vraag of opmerking altijd terecht bij de desbetreffende begeleider of de coördinator.
Mocht dit niet genoeg zijn om onvrede weg te halen, dan kan een klacht ingediend worden.
Bij onvrede wendt de student/deelnemer zich bij voorkeur tot de docent/trainer van CoreMovement die de activiteit begeleidt waar de onvrede is ontstaan en probeert op deze wijze tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt of wanneer de student/deelnemer de medewerker niet rechtstreeks wenst aan te spreken kan de klacht door of namens de klager schriftelijk ingediend worden bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon* die daarvoor door CoreMovement is aangezocht.
Uit de formulering van de klacht dient te blijken:

  • wie de klacht indient;
  • tegen wie deze zich richt;
  • waar de onvrede uit bestaat en
  • dat klager toestemming verleent aan de aangeklaagde tot het desgevraagd verstrekken van inlichtingen door de aangeklaagde aan de vertrouwenspersoon voor zover de inlichtingen de klacht betreffen.

CoreMovement zal deze klacht binnen 12 maanden in haar registratie opnemen.
Deze vertrouwenspersoon, die gehouden is aan de ethische code, zal de klacht vertrouwelijk behandelen en binnen twee weken na ontvangst van de klacht in overleg gaan met de klager en overgaan tot bemiddeling, tenzij zij bemiddeling niet zinvol acht vanwege de aard van de klacht of omdat de klager zich tegen bemiddeling verzet. In een dergelijk geval bericht de vertrouwenspersoon dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager en de aangeklaagde.
De vertrouwenspersoon is bevoegd die informatie in te winnen die zij meent nodig te hebben voor een goede vervulling van zijn taak, waaronder ook het horen van de klager en de aangeklaagde en eventueel andere betrokkenen.
Indien de bemiddeling slaagt, is de klachtenbehandeling tot een einde gekomen.
Indien de bemiddeling niet slaagt, zal de vertrouwenspersoon opnieuw de klacht bestuderen. Zij doet binnen 4 weken een uitspraak over of de klacht gegrond is. Zij bericht dit aan CoreMovement, de klager en de aangeklaagde. Indien gegrond, dan zoekt ze samen CoreMovement naar een passende stap. CoreMovement respecteert de uitspraak van de onafhankelijke derde en is gebonden aan de uitvoering daarvan.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon: Frances Nijssen, info@perspectiefgroep.nl tel. 026 3513858